บธ.ม. (สำหรับผู้บริหาร) เปิด 2 สาขาวิชา
การจัดการ และ การตลาด รับสาขาละ 50 คน
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร
ขายใบสมัครและรับสมัคร
  ประมาณเดือน กรกฎาคม - กันยายน ของทุกปี


คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานีไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่จบการศึกษาปริญญาตรี
  หรือเป็นผู้ที่มีตำแหน่งการบริหารหรือเป็นผู้ที่เคยทำหน้าที่งานบริหารมาก่อน
   

สาขาวิชาที่เปิดสอน
การจัดการ (Executive Program in Management)
การตลาด (Executive Program in Marketing)

เอกสารใช้ในการสมัคร
สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ในระดับปริญญาตรี (ซึ่งแสดงผลการเรียนทั้ง 4 ปี)
ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (แบบ อ.6) กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีหลักฐานประกอบ
แบบ บธ.ม.1 (ในข้อ 8 ของแบบ บธ.ม.1 ให้คำนวณเวลาทำงานตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันว่ากี่ปี และในข้อ 13 ให้กรอก
  รายละเอียดของประวัติการทำงานให้ครบอย่างน้อย 5 ปี เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา)
แบบ บธ.ม.2

การซื้อใบสมัคร
ใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท ผู้สนใจสามารถซื้อได้ 3 วิธี ดังนี้
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) โดยปฏิบัติดังนี้
 
1.
เขียนจดหมายแจ้งความจำนงว่า "ต้องการใบสมัครปริญญาโท (หรือ ป.บัณฑิต) จำนวน .....ชุด" และเขียนชื่อ - ที่อยู่
    (ตัวบรรจง/พิมพ์ดีด)ของผู้สั่งซื้อลงในกระดาษขนาด 3 x 5 ตารางนิ้ว(เพื่อจะได้นำมาใช้ติดหน้าซองส่งใบสมัคร
 
กลับให้ผู้สั่งซื้อ)
 
2.
ซื้อธนาณัติจากที่ทำการไปรษณีย์ เป็นจำนวนเงินเท่ากับราคาค่าใบสมัคร ในธนาณัติ สั่งจ่าย "ผู้อำนวยการกองคลัง"
 
ปณ.ศรีนครินทรวิโรฒ10117 เท่านั้น (ถ้าระบุแตกต่างจากนี้อาจต้องส่งกลับมาให้แก้ไขใหม่)
 
3.
บรรจุจดหมาย (ตามข้อ 1)ชื่อและที่อยู่ (ตามข้อ 2) และธนาณัติ (ตามข้อ 3) ลงในซองจดหมาย
    ิ(โปรดเก็บสำเนาธนาณัติไว้ที่ผู้สมัครด้วย อาจจำเป็นต้องใช้ถ้ามี ปัญหา)
 
4.
จ่าหน้าซองจดหมายดังนี้ "ฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตู้ ปณ.15 ปณฝ.ศรีนครินทรวิโรฒ
    กรุงเทพฯ 10117
  5. วงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือว่า "ต้องการใบสมัครระดับปริญญาโท"
 
ซื้อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
  (ไม่จำเป็นต้องไปด้วยตนเอง) สถานที่ดังต่อไปนี้
  ฝ่ายรับนิสิตใหม่ (อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 812) ในวันและเวลาราชการ หรือวันเสาร์ เวลา 9.00-15.00 น.
    ยกเว้นวันเสาร์ที่ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ (โทร.0-2664-1000 ต่อ 5017 หรือ 5018
    หรือ 02-2260-2652)
  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 ห้องสำนักงาน
    โครงการ MBA ซื้อได้ทุกวันไม้เว้นวันหยุดราชการ 7.30 น.- 18.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ที่ตรงกับวันหยุดราชการ
    หรือวันนักขัตฤกษ์ (โทร.02-664-3322)
พิมพ์ใบสมัครจากอินเทอร์เนต (Internet) ถ้าสั่งใบสมัครผ่าน Internet ทั้งนี้ต้องจ่ายค่าใบสมัครจำนวน 100 บาทและค่าธรรมเนียม
  ในการสมัครสอบ โดยส่งธนาณัติแยกกันคนละฉบับ (จะเปิดบริการให้ดาวโหลดช่วงเปิดรับสมัคร)

การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัคร ต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ และรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
  แล้วจึงยื่นใบสมัคร หากปรากฏใน ภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
  ครั้งนี้ โดยไม่ได้รับเงินคืนถึงแม้ว่าจะผ่าน กระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
ในการสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา/วิชาเอก (ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชานั้น ๆ
  และไม่มีปัญหาในการจัดเวลาสอบแต่มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้สภาพละสาขาวิชาเดียวเท่านั้น)แต่เนื่องจากใบสมัคร 1 ใบ
  ใช้ได้กับ 1 สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นถ้าต้องการสมัครมากกว่า 1 สาขาวิชาโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ใน
  ใบสมัครอย่างเคร่งครัด
การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง ควรบรรจุเอกสารให้ครบทั้ง 5 อย่างต่อไปนี้ลงในซองหมายเลข 1
  1. ใบสมัครที่กรอกข้อความลงนาม และติดรูปถ่าย 3 รูป เรียบร้อยแล้ว (การกรอกข้อความในใบสมัคร โปรดกรอก
    ให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง/พิมพ์ดีด เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครเอง) รูปถ่ายที่ใช้ทั้ง 3 รูป เป็นรูปขนาด 1 นิ้ว
    หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร (ถ้าจำเป็น
    ต้องถายรูปใหม่ เพื่อใช้ในการสมัครควรสวมเสื้อขาว และควรเป็นรูปสี เพื่อใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตได้
    ด้วย ถ้าผ่านการสอบคัดเลือก)
  2. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ในกรณีที่ชื่อ/นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
  3. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร บางวิชาเอกกำหนดให้ส่งเอกสารต่าง ๆ พร้อมกับการสมัคร แต่บางวิชาเอกให้นำไปในวัน
    สอบสัมภาษณ์ (โปรดดูในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ)
  4. ธนานัติ จำนวน 500 บาท (โปรดอย่าส่งธนานัติแยกกับใบสมัคร เพราะจะเกิดปัญหาหลายประการ และโปรดอย่า
    แนบเงินสดไปในซองจดหมาย) ในธนานัติให้สั่งจ่าย "ผู้อำนวยการกองคลัง" ปณ.ศรีนครินทรวิโรฒ 10117
    เท่านั้น โดยเย็บธนานัติตัวจริง ติดกับใบสมัครบริเวณส่วนบนด้านขวามือของใบสมัคร เพื่อป้องกัน การสูญหาย
    (เก็บธนานัติฉบับสำเนาไว้เป็นหลักฐานด้วย)
  5. ซองจดหมาย ที่จ่าหน้าซองถึงผู้สมัครเอง ตามรูปแบบที่พิมพ์ไว้ให้แล้ว (โปรดกรอกให้ครบทุกรายการโดยเฉพาะ
   

ซอย หมู่ที่ รหัสไปรษณีย์ และอื่น ๆ ที่ช่วยให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง)

กรอกชื่อ ที่อยู่ และสาขาวิชาที่สมัครสอบ ลงบนหน้าซองหมายเลข 1
ส่งซองหมายเลข 1 ไปยัง "ฝ่ายรับนิสิตใหม่" ตามที่อยู่ทีพิมพ์ไว้ให้แล้ว ภายในวันที่ที่ระบุไว้บนซองหมายเลข 1
  (ถือเอาวันที่ซึ่งประทับตรา ณ ไปรษณีต้นทางเป็นสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าใบสมัคร ราคาชุดละ 100 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 180,000 บาท
  แบ่งจ่าย 3 งวด งวดละ 60,000 บาท (แบบเหมาจ่าย)
ค่าใช้จ่ายสำหรับการ ศึกษาดูงานต่างประเทศประเทศ โดยผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา อย่างน้อย 3 ภาคเรียน และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา (หลักสูตรนี้แผน ข ทำสารนิพนธ์)

วันเวลาและสถานที่เรียน
เวลาเรียนคือ วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 09.00- 21.00 น.ที่ มศว อาคารตึก 11,14
  และอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

การสมัคร 2 สาขาวิชา
ผู้ที่สมัครสาขาวิชาการจัดการสามารถสมัครสาขาวิชาการตลาดได้ ในทำนองเดียวกันผู้ที่สมัครสาขาวิชาการตลาด
  สามารถสมัคร สาขาวิชาการจัดการได้ โดยซื้อใบสมัครและเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครอีก 1 สาขาวิชา

วิธีการสอบคัดเลือก
ไม่มีการสอบข้อเขียนของวิชาเอก จะใช้วิธีการดังต่อไปนี้
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้ในการสมัครเพื่อให้เข้า
  สอบสัมภาษณ์วิชาการ และประสบการณ์ ตามวันและเวลาที่แจ้งให้ทราบ

ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) X-M.B.A.

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ