โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต สถิติการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต สถิติการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายจ้างของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 129 คน (ตามรายชื่อดังแนบ) ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต ขอให้นายจ้างกรอกข้อมูลผ่าน QR CODE หรือ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้บัณฑิต https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuI4uOrs7isZPqqEx0fT7z4gF24pPU7BCsoz8QnfECkYao0A/viewform เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไปยังที่อยู่ หรือ อีเมล์ของนายจ้าง เพื่อสามารถเข้าระบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป รายชื่อดังแนบ รายชื่อผู้ใช้บัณฑิต – การจัดการ (คลิ๊ก)

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2-2560

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2-2560 หมวดวิชาแกน 1. การสอบประมวลความรู้  หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการตลาด (คลิ๊ก) 2. การสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการจัดการ (คลิ๊ก)  หมวดวิชาเอก 1. การสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการตลาด (คลิ๊ก) 2. การสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ (คลิ๊ก)  

ขยายเวลารับสม้ครนิสิตใหม่ (รอบ3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

รับสม้ครนิสิตใหม่ (รอบ3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ขอเชิญผู้สนใจสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ 20 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ* (เสาร์-อาทิตย์) สาขาการตลาด และสาขาการจัดการ (รอบ 3) ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 25 มิ.ย. 61** *สำหรับกลุ่มนอกเวลาราชการจะต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร ** ระบบยังไม่เปิดรับสมัครจนกว่าจะถึงวันที่เปิดรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://admission.swu.ac.th/home.php หมายเหตุ – ขอความกรุณาอ่านไฟล์แนบต่างๆ ให้ละเอียด

ประกาศห้องสอบผู้สมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รอบที่ 2

ประกาศห้องสอบผู้สมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 สอบข้อเขียน ณ อาคาร 14 ชั้น 5 ห้อง 505 เวลา 9.00 น. วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 สอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 6

โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ i-Thesis ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ i-Thesis ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 

สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต สถิติการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต สถิติการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายจ้างของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 129 คน (ตามรายชื่อดังแนบ) ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต ขอให้นายจ้างกรอกข้อมูลผ่าน QR CODE หรือ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้บัณฑิต https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuI4uOrs7isZPqqEx0fT7z4gF24pPU7BCsoz8QnfECkYao0A/viewform เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไปยังที่อยู่ หรือ อีเมล์ของนายจ้าง เพื่อสามารถเข้าระบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป รายชื่อดังแนบ รายชื่อผู้ใช้บัณฑิต – การจัดการ (คลิ๊ก)

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2-2560

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2-2560 หมวดวิชาแกน 1. การสอบประมวลความรู้  หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการตลาด (คลิ๊ก) 2. การสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการจัดการ (คลิ๊ก)  หมวดวิชาเอก 1. การสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการตลาด (คลิ๊ก) 2. การสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ (คลิ๊ก)