ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางโครงสร้างหลักสูตร

 หมวดวิชา แผน ก.  แผน ข.
 หมวดวิชาแกน 24  24
 หมวดวิชาเอกไม่น้อยกว่า 18  18
 วิชาเอกบังคับ  9  9
 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  3  9
 ปริญญานิพนธ์  12  -
 สารนิพนธ์  -  6
 รวมไม่น้อยกว่า 48  48
Share Button