ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางโครงสร้างหลักสูตร

รายการ แผน ก แบบ ก2 แผน ข
1. หมวดวิชาแกน 24 24
2. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 18
วิชาเอกบังคับ 9 9
วิชาเอกเลือก 3 9
3. ปริญญานิพนธ์ 12 -
4. สารนิพนธ์ - 6
รวมไม่น้อยกว่า 48 48
Share Button