ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Executive MBA

บธ.ม.(สำหรับผู้บริหาร) เปิด  2 สาขาวิชา

การจัดการ และ การตลาด รับสาขาละ 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

: เป็นผู้สำเร็จการปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

: เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า  5 ปี นับตั้งแต่จบการศึกษาปริญญาตรี

สาขาวิชาที่เปิดสอน

- การจัดการ (Executive Program in Management)

- การตลาด (Executive Program in Marketing)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

>>สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ในระดับปริญญาตรี (ซึ่งแสดงผลการเรียนทั้ง 4 ปี)

>>ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (แบบ อ.6) กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีหลักฐานประกอบ

>>หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 1 ฉบับ (แบบ อ.5)

>> แบบ บธ.ม.1 (ในข้อ 8 ของแบบ บธ.ม. ให้คำนวณเวลาทำงานตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันว่ากี่ปี และในข้อ 13 ให้กรอกรายละเอียดของประวัติการทำงานให้ครบอย่างน้อย 5 ปี เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา)

สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

http://admission.swu.ac.th/

**ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาลัยศรีนครินทร  เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ทุกประการแล้วจึงสมัคร หากตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสินในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้เงินคืน สำหรับเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 210,000 บาท (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร) ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนจบการศึกษา อย่างน้อย 3 ภาคเรียน และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

วันเวลาและสถานที่เรียน

เวลาเรียนคือ วันศุกร์  เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 09.00-21.00 น.ที่ มศว อาคารตึก 11,14 และอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

 วิธีการสอบคัดเลือก

1) ประเมินทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป

2) สอบสัมภาษณ์วิชาการ

>>>คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้ในการสมัครเพื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์วิชาการ ตามวันและเวลาที่แจ้งให้ทราบ

ชื่อและอักษรย่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร

ชื่อย่อ(ภาษาไทย) บธ.ม.

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) X-M.B.A.

 

Share Button