ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

MBA

บธ.ม.  M.B.A. ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

 

เปิด 2 สาขาวิชา สาขาการจัดการ และการตลาด

 

ภาคปกติรับสาขาละ 30 คน ภาคพิเศษรับสาขาละ 50 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทั้งนี้ผู้ที่เข้าเป็นนิสิตจะต้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองประสบการณ์ในการทำงาน

- ผู้เข้าเป็นนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมกาบัณฑิต ในเวลาราชการไม่ต้องมีประสบกรณ์ทำงาน

- ผู้เข้าเป็นนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมกาบัณฑิต นอกเวลาราชการต้องมีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

 

สาขาที่เปิดสอน

 

การจัดการ (Program in Management)

การตลาด(Program in Marketing)

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 

  • สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ในระดับปริญญาตรี (ซึ่งแสดงผลการเรียนทั้ง 4 ปี)

 

 

สมัครทางอินเตอร์เนตอย่างเดียว

 

http://admission.swu..ac.th/

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาลัยศรีนครินทร  เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ทุกประการแล้วจึงสมัคร หากตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสินในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้เงินคืน สำหรับเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 16.00 น.) แผน ก.หรือ ข.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 130,000 บาท (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)

นอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น.) แผน ก.หรือ ข.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 195,000 บาท (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)

 

ระยะเวลาการศึกษา

 

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา อย่างน้อย 3 ภาคเรียน และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

 

วันเวลาและสถานที่เรียน

 

เวลาเรียนคือ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ใช้เวลาเรียนประมาณ 12-15 สัปดาห์

สถานที่เรียน “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตึก 11,14 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

 

วิธีการสอบคัดเลือก

 

- สอบข้อเขียนความรู้ภาษาอังกฤษแนว TOEFL,GMAT

- สอบสัมภาษณ์วิชาการ

 

 

ชื่อและอักษรย่อปริญญา

 

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อย่อ(ภาษาไทย) บธ.ม.

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.B.A.

Share Button