ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดการ

หมวดวิชาแกน

 
กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต : การจัดการ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บธม  531
MBA 531 
การจัดการทางการเงิน
Financial Management
3(3-0-6)
บธม  551
MBA 551
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
Advanced Strategic Management
3(3-0-6)
บธม  552
MBA 552
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3(3-0-6)3
บธม  541
MBA 541
การจัดการการตลาดขั้นสูง
Advanced Marketong Management
3(3-0-6)
บธม  581
MBA 581
ระเบียบวิธีการการวิจัยทางธุรกิจ
ฺBusiness Research Methodology
3(2-2-5)
บธม  521
MBA 521
การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3(3-0-6)
บธม  561
MBA 561
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial Economics
3(3-0-6)
บธม  615
MBA 615
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเอกบังคับ

 
กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต : การจัดการ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บธม  553
MBA 553
ทฤษฎีการบริหารและการปฏิบัติการ
Administrative Theory and Practices
3(3-0-6)
บธม  554
MBA 554
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3(3-0-6)
บธม  656
MBA 656
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเอกเลือก

 

  • แผน ก. ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  • แผน ข. ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยต้องเลือกเรียนรายวิชา กจ 691
    การวิจัยการดำเนินงาน จำนวน 3 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้…การจัดการ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บธม  611
MBA 611
การเจรจรต่อรอง
Negotiation
3(3-0-6)
บธม  612
MBA 612
การบริหารโครงการ
Project Management
3(3-0-6)
บธม  655
MBA 655
พฤติกรรมบุคคลในองค์การ
Human Behavior in Organization
3(3-0-6)
บธม  657
MBA 657
การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมัย
Contemporary Strategic Management
3(3-0-6)
บธม  658
MBA 658
การจัดการนวัตกรรม
Innovation Management
3(3-0-6)
บธม  659
MBA 659
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง
Advanced Human Resource Management
3(3-0-6)
บธม  683
MBA 683
การวิจัยการดำเนินงาน
Operation Research
3(3-0-6)
บธม  616
MBA 616
เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกิจ
Techniques of Business Forecasting
3(3-0-6)
บธม  613
MBA 613
การประกอบการ
Entrepreneurship
3(3-0-6)
บธม  614
MBA 614
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
3(3-0-6)

 

ปริญญานิพนธ์ (สำหรับแผน ก.)

 

บธม 699
MBA 699
ปริญญานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต

 

สารนิพนธ์ (สำหรับแผน ข.)

 

บธม 688
MBA 688     
สารนิพนธ์
Master’s Project
6 หน่วยกิต
Share Button