ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดการ

  1. หมวดวิชาแกน โดยกำหนดให้เรียน 24 หน่วยกิต ดังนี้
บธม 501

MBA501

พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง

Advanced Organizational Behavior and Human

Resource Management

3(3-0-6)

 

บธม 502

MBA502

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

Production and Operations Management

3(3-0-6)

 

บธม 511

MBA511

การบัญชีบริหาร

Managerial Accounting

3(3-0-6)
บธม 521

MBA521

การจัดการทางการเงิน

Financial Management

3(3-0-6)
บธม 531

MBA531

การจัดการการตลาดขั้นสูง

Advanced Marketing Management

3(3-0-6)
บธม 551

MBA551

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

Managerial Economics

3(3-0-6)
บธม 571

MBA571

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business Research Methodology

3(2-2-5)
บธม 601

 

MBA601

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อ

สังคม

Advanced Strategic Management

Social Responsibility

3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเอก แผน ก แบบ ก2 กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต.

แผน ข กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้

วิชาเอกการจัดการ

บธม 541

MBA541

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ

Entrepreneurship and Innovation in Business

3(3-0-6)

 

บธม 641

MBA641

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Business

3(3-0-6)

 

บธม 642

MBA642

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

International Business Management

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก แผน ก แบบ ก2 กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต

แผน ข กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้

วิชาเอกการจัดการ

บธม 503

MBA503

การจัดการระบบสารสนเทศ

Information System Management

3(3-0-6)

 

บธม 504

MBA504

การประกอบการเพื่อสังคม

Social Entrepreneurship

3(3-0-6)
บธม 505

MBA505

การเจรจาต่อรอง

Negotiation

3(3-0-6)

 

บธม 542

MBA542

การบริหารโครงการ

Project  Management

3(3-0-6)

 

บธม 543

MBA543

เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกิจ

Techniques of Business Forecasting

3(3-0-6)
บธม 544

MBA544

การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมัย

Contemporary Strategic Management

3(3-0-6)
บธม 545

MBA545

ธุรกิจและแนวทางการจัดการของประเทศในกลุ่มอาเซียน

Business and Management Practices in ASEAN

Countires

3(3-0-6)
บธม 546

MBA546

การบริหารค่าตอบแทนและการจัดการผลปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

Compensation Management and Strategic

Performance Management

3(3-0-6)
บธม 547

MBA547

การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ

Human Capital Development in Organizations

3(3-0-6)
บธม 548

MBA548

การจัดการข้ามวัฒนธรรม

Cross Cultural Management

3(3-0-6)
บธม 672

MBA672

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ

Quantitative Analysis for Management

3(3-0-6)

ปริญญานิพนธ์ (สำหรับแผน ก แบบ ก 2) 12 หน่วยกิต

ปพท 691

GRT 691

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

Thesis

12 หน่วยกิต

 

สารนิพนธ์ (สำหรับแผน ข) 6 หน่วยกิต

สพท 681

GRI 681

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท

Independent Study

6 หน่วยกิต

 

Share Button