ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การตลาด

หมวดวิชาแกน 

กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต : การตลาด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บธม  531
MBA 531 
การจัดการทางการเงิน
Financial Management
3(3-0-6)
บธม  551
MBA 551
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
Advanced Strategic Management
3(3-0-6)
บธม  552
MBA 552
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3(3-0-6)3
บธม  541
MBA 541
การจัดการการตลาดขั้นสูง
Advanced Marketong Management
3(3-0-6)
บธม  581
MBA 581
ระเบียบวิธีการการวิจัยทางธุรกิจ
ฺBusiness Research Methodology
3(2-2-5)
บธม  521
MBA 521
การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3(3-0-6)
บธม  561
MBA 561
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial Economics
3(3-0-6)
บธม  615
MBA 615
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเอกบังคับ

กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต : การตลาด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บธม  543
MBA 543
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication Management
3(3-0-6)
บธม  542
MBA 542
การวิเคราะห์พฤติกรรมการผู้บริโภค
Buying Behavior Analysis
3(3-0-6)
บธม  644
MBA 644
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
Internationnal Marketing Management
3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเอกเลือก

  • แผน ก. ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
  • แผน ข. ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตจำนวน 3 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่นไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้……..การตลาด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บธม  554
MBA 554
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3(3-0-6)
บธม  645
MBA 645
นโยบายและกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Policies and Strategies
3(3-0-6)
บธม  646
MBA 646
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
3(3-0-6)
บธม  648
MBA 648
เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด
Market Forecasting
3(3-0-6)
บธม  647
MBA 647
การตลาดบริการ
Service Marketing​
3(3-0-6)
บธม  682
MBA 682
การวิจัยการตลาด
Marketing Research
3(3-0-6)
บธม  671
MBA 671
สัมมนาการตลาดสมัยใหม่
Seminar in Modern Marketing
3(3-0-6)
บธม  611
MBA 611
การเจรจรต่อรอง
Negotiation
3(3-0-6)
บธม  613
MBA 613
การประกอบการ
Entrepreneurship
3(3-0-6)
บธม  614
MBA 614
การพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
3(3-0-6)

 

ปริญญานิพนธ์ (สำหรับแผน ก.)

บธม  699
MBA 699
ปริญญานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต

 

สารนิพนธ์ (สำหรับแผน ข.)

บธม  688
MBA 688
สารนิพนธ์
Master’s Project
6 หน่วยกิต
Share Button