ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การตลาด

  1. หมวดวิชาแกน โดยกำหนดให้เรียน 24 หน่วยกิต ดังนี้
บธม 501

MBA501

 

พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง

Advanced Organizational Behavior and Human

Resource Management

3(3-0-6)

 

บธม 502

MBA502

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

Production and Operations Management

3(3-0-6)

 

บธม 511

MBA511

การบัญชีบริหาร

Managerial Accounting

3(3-0-6)
บธม 521

MBA521

การจัดการทางการเงิน

Financial Management

3(3-0-6)
บธม 531

MBA531

การจัดการการตลาดขั้นสูง

Advanced Marketing Management

3(3-0-6)
บธม 551

MBA551

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

Managerial Economics

3(3-0-6)
บธม 571

MBA571

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business Research Methodology

3(2-2-5)
บธม 601

 

MBA601

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อ

สังคม

Advanced Strategic Management

Social Responsibility

3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเอก แผน ก แบบ ก2 กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต.

แผน ข กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้

วิชาเอกการตลาด

บธม 532

MBA532

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer Behavior Analysis

3(3-0-6)

 

บธม 631

MBA631

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

Integrated Marketing Communication

3(3-0-6)

 

บธม 632

MBA632

การจัดการการขาย

Sales Management

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก แผน ก แบบ ก2 กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต

แผน ข กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้

วิชาเอกการตลาด

บธม 503

MBA503

การจัดการระบบสารสนเทศ

Information System Management

3(3-0-6)

 

บธม 504

MBA504

การประกอบการเพื่อสังคม

Social Entrepreneurship

3(3-0-6)
บธม 505

MBA505

การเจรจาต่อรอง

Negotiation

3(3-0-6)

 

บธม 533

MBA533

การจัดการตราสินค้าและราคา

Brand Management and Pricing

3(3-0-6)

 

บธม 534

MBA534

การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ

International Marketing Management

3(3-0-6)
บธม 535

MBA535

การตลาดบริการ

Service Marketing

3(3-0-6)
บธม 536

MBA536

เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด

Market Forecasting Techniques

3(3-0-6)
บธม 537

MBA537

กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน

Marketing Strategy for Competitive Advantage

3(3-0-6)
บธม 538

MBA538

การจัดการโลจิสติกส์

Logistics Management

3(3-0-6)
บธม 561

MBA561

สัมมนาการจัดการการตลาดสมัยใหม่

Seminar in Modern Marketing Management

3(2-2-5)
บธม 671

MBA671

การวิจัยการตลาด

Marketing Research

3(3-0-6)

ปริญญานิพนธ์ (สำหรับแผน ก แบบ ก 2) 12 หน่วยกิต

ปพท 691

GRT 691

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

Thesis

12 หน่วยกิต

 

สารนิพนธ์ (สำหรับแผน ข) 6 หน่วยกิต

สพท 681

GRI 681

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท

Independent Study

6 หน่วยกิต

 

Share Button