ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดการองค์กรเภสัชกรรม

หมวดวิชาแกน 

 

กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต : การจัดการองค์กรเภสัชกรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บธม  531
MBA 531 
การจัดการทางการเงิน
Financial Management
3(3-0-6)
บธม  551
MBA 551
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
Advanced Strategic Management
3(3-0-6)
บธม  552
MBA 552
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3(3-0-6)3
บธม  541
MBA 541
การจัดการการตลาดขั้นสูง
Advanced Marketong Management
3(3-0-6)
บธม  581
MBA 581
ระเบียบวิธีการการวิจัยทางธุรกิจ
ฺBusiness Research Methodology
3(2-2-5)
บธม  521
MBA 521
การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3(3-0-6)
บธม  561
MBA 561
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial Economics
3(3-0-6)
บธม  615
MBA 615
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเอกบังคับ

 

กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต : การจัดการองค์กรเภสัชกรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บธม  591
MBA 591
ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กรเภสัชกรรม
Products and Services of Pharmacy Organization
3(3-0-6)
บธม  592
MBA 592
การสร้างและการขับเคลื่อนองค์กรเภสัชกรรม
Building and Running Pharmacy Organizations
3(3-0-6)
บธม  593
MBA 593
การวางตำแหน่งองค์กรเภสัชกรรม
Pharmacy Organization Positioning
3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเอกเลือก

 

  • แผน ก. ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
  • แผน ข. ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตจำนวน 3 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี่…การจัดการองค์กรเภสัชกรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
บธม  594
MBA 594
ระบบสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์
Pharmacoinformatics
3(3-0-6)
บธม  595
MBA 595
สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
Seminar in Pharmacy Organization Management
3(3-0-6)
บธม  596
MBA 596
กฎหมายและภาวะแวดล้อมทางสังคมทางเภสัชกรรม
Legal and Social Environments of Pharmacy
3(3-0-6)
บธม  597
MBA 597
การวิจัยผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ยา
Pharmaceutical Outcomes Research
3(3-0-6)

 

ปริญญานิพนธ์ (สำหรับแผน ก.)

 

บธม  699
MBA 699
ปริญญานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต

 

สารนิพนธ์ (สำหรับแผน ข.)

 

บธม  688
MBA 688
สารนิพนธ์
Master’s Project
6 หน่วยกิต
Share Button