ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
114 สุขุมวิท 23 แขวง/เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
phone 02-169-1016
fax 02-169-1013
Home http://mba.swu.ac.th
facebook mba.swumba

Share Button