ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพฤติกรรมพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง

เปิดอ่าน 1,180 views

นิสิค MBA รุ่นที่ 16 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

 

 

Share Button