ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย

เปิดอ่าน 554 views

ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย

เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : Ethical Principle to Research Involving Human Subject”

วันเสาร์ที่ 19  มิถุนายน 2564

- ประกาศนียบัตรสาขาการตลาด <<คลิ๊ก>>

- ประกาศนียบัตรสาขาการจัดการ <<คลิ๊ก>>

หมายเหตุ

นิสิตสามารถ print ประกาศนียบัตรเพื่อดำเนินการขอส่งโครงการวิจัยเพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์ได้ และสามารถเข้ามารับประกาศนียบัตรฉบับจริงได้ที่ คุณฌุชมา (จนท.ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ชั้น 9 อาคารบริการวิชาการ ศาสตราจารย์​หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (ตึกที่มี Starbuck) เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติ

Share Button