ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

เปิดอ่าน 299 views

210664-mk1

210664-mg-1210664gan-mk-1210664gan-mg-1

Share Button