ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แจ้งนิสิต MBA ทราบเรื่องช่องทางการส่งเอกสารต่าง

เปิดอ่าน 619 views

030364-1banner
แจ้งนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เรื่องการส่ง บว ต่างๆ ให้ ประธานหลักสูตร กับคณบดี ลงนามขออนุมัติสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

สามารถส่งช่องทาง swumba@g.swu.ac.th

Share Button