ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เปิดอ่าน 56 views

 

การประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 10
10th SMARTS Conference (SMARTS X)
วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, จังหวัดชลบุรี
Deadline submission: 9 เมษายน 2564
http://smartssociety.com/
https://www.facebook.com/SmartsSociety/137071963_4863338837074386_4459953850620685771_o

Share Button