ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 ชั่วโมง เพื่อสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

เปิดอ่าน 125 views

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 ชั่วโมง
เพื่อสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ส่งได้ที่ E-mail : gradswuacademics@gmail.com
โดยระบุห้อข้อ : การส่งเอกสารพัฒนาภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง
( ชื่อ – สกุล รหัสประจำตัวนิสิต ) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562S__2949136 S__2949135

Share Button