ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศเปลี่ยนวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา

เปิดอ่าน 72 views

ประกาศเปลี่ยนวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา
ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนี้ จากเดิม สอบในวันที่ 24 มีนาคม 2562
เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2562

060262

Share Button