โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 / 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

เปิดอ่าน 88 views

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 8 / 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

หากนิสิตได้ดำเนินการยื่นจบปีการศึกษา 3 / 2560
แต่ไม่มีรายชื่อปรากฏให้ติดต่อกลับทางบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561
หรือติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 12435 หรือ 12429220861-1Waited_32560_Page_6 Waited_32560_Page_5 Waited_32560_Page_4 Waited_32560_Page_3 Waited_32560_Page_2 Waited_32560_Page_1 Waited_32560_Page_9 Waited_32560_Page_8 Waited_32560_Page_7

Share Button