โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงกำรสร้ำงเสริมจริยธรรมและปรับพฤติกรรมพื้นฐำนสู่ควำมเป็นหนึ่ง นิสิตหลักสตูรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต รุ่นที่ 20 ระหว่ำงวันที่ 18-19 สิงหำคม 2561

เปิดอ่าน 39 views

โครงกำรสร้ำงเสริมจริยธรรมและปรับพฤติกรรมพื้นฐำนสู่ควำมเป็นหนึ่ง นิสิตหลักสตูรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต รุ่นที่ 20 ระหว่ำงวันที่ 18-19  สิงหำคม 2561 1008610-18-191008610-18-19

Share Button