โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต สถิติการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต

เปิดอ่าน 79 views

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต สถิติการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายจ้างของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 129 คน (ตามรายชื่อดังแนบ) ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต

ขอให้นายจ้างกรอกข้อมูลผ่าน QR CODE

หรือ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้บัณฑิต https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuI4uOrs7isZPqqEx0fT7z4gF24pPU7BCsoz8QnfECkYao0A/viewform

เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไปยังที่อยู่ หรือ อีเมล์ของนายจ้าง เพื่อสามารถเข้าระบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป

รายชื่อดังแนบ

รายชื่อผู้ใช้บัณฑิต – การจัดการ (คลิ๊ก)

รายชื่อผู้ใช้บัณฑิต – การตลาด (คลิ๊ก)

รายชื่อผู้ใช้บัณฑิต – การจัดการเภสัชกรรม(คลิ๊ก)

Share Button