ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2-2560

เปิดอ่าน 1,495 views

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2-2560

หมวดวิชาแกน

1. การสอบประมวลความรู้  หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการตลาด (คลิ๊ก)

2. การสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการจัดการ (คลิ๊ก)

 หมวดวิชาเอก

1. การสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการตลาด (คลิ๊ก)

2. การสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ (คลิ๊ก)

 

Share Button