โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ MBA 19 และX-MBA 17

เปิดอ่าน 146 views

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (คลิ๊ก)
tun150561_Page_1tun150561_Page_2

Share Button