โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขยายเวลารับสม้ครนิสิตใหม่ (รอบ3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

เปิดอ่าน 1,153 views

140661admission3

รับสม้ครนิสิตใหม่ (รอบ3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

ขอเชิญผู้สนใจสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ 20 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ* (เสาร์-อาทิตย์) สาขาการตลาด และสาขาการจัดการ (รอบ 3) ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 25 มิ.ย. 61**

*สำหรับกลุ่มนอกเวลาราชการจะต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร

** ระบบยังไม่เปิดรับสมัครจนกว่าจะถึงวันที่เปิดรับสมัคร

สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://admission.swu.ac.th/home.php
หมายเหตุ
– ขอความกรุณาอ่านไฟล์แนบต่างๆ ให้ละเอียด
– หากสมัครแล้วจะต้องชำระเงินภายใน 24 ชม.หากชำระไม่ทันให้ทำการสมัครใหม่่
– หลังการชำระเงินให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่โครงการ MBA ก่อนวันปิดรับสมัคร
– หากมีข้อสงสัยเรื่องการรับสมัคร กรุณาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย 0-2649-5000 ต่อ 15730


สมัครได้ที่ http://admission.swu.ac.th/ เท่านั้น

70561

Share Button