โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แนวทางการพิจารณา “เหตุผลอันควร” กรณีขอขยายระยะเวลาการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดอ่าน 123 views

20461[2]

Share Button