โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการสอบนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดอ่าน 158 views

สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
ห้อง 14-204 อาคารเรียนรวม (ไข่ดาว) เวลา 9.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มรายงานตัวตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป
การจัดการ ห้อง 11-602
การตลาด ห้อง 11-605
ห้องรอสอบสัมภาษณ์ การจัดการ 11-603
ห้องรอสอบสัมภาษณ์ การตลาด 11-604

Share Button