โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนิสิต X-MBA รุ่นที่ 18 ในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 11-703 คณะสังคมศาสตร์

เปิดอ่าน 125 views
 โครงการเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนิสิต X-MBA รุ่นที่ 18
ในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 11-703 คณะสังคมศาสตร์
101160
Share Button