โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

เปิดอ่าน 53 views

Untitled-1-01

(งานพระราชทานปริญญาบัตร)
เปิดลงทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
และขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจฯ ข้อมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อ
ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ นางสาวจันทร์จิรา อินทนาคม โทร 15600 ต่อ 102
ลงทะเบียนได้ที่ : http://commencement2.swu.ac.th/dip_qni_login.php

Share Button