ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประชาสัมพันธ์โครงการ Seafresh Camp สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

เปิดอ่าน 467 views

Seafresh camp - PosterBrochure-SeafreshCamp2017_Page_1Brochure-SeafreshCamp2017_Page_2Seafresh Camp Letter-MBA SWU

Share Button