โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ X-MBA รุ่น 18

เปิดอ่าน 1,345 views

3-08-60x-mba2

 

สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น http://admission.swu.ac.th/ และ http://grad.swu.ac.th/

บธ.ม.(สำหรับผู้บริหาร)
เปิด  2 สาขาวิชาการจัดการ และ การตลาด รับสาขาละ 30 คน

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560- 1 กันยายน 2560 และ 15 กันยายน 2560-21 ตุลาคม 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

: เป็นผู้สำเร็จการปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

: เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า  5 ปี นับตั้งแต่จบการศึกษาปริญญาตรี

สาขาวิชาที่เปิดสอน

– การจัดการ (Executive Program in Management)

– การตลาด (Executive Program in Marketing)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

>>สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ในระดับปริญญาตรี (ซึ่งแสดงผลการเรียนทั้ง 4 ปี)

>>ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (แบบ อ.6) กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีหลักฐานประกอบ

>>หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 1 ฉบับ (แบบ อ.5)

>> แบบ บธ.ม.1 (ในข้อ 8 ของแบบ บธ.ม. ให้คำนวณเวลาทำงานตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันว่ากี่ปี และในข้อ 13 ให้กรอกรายละเอียดของประวัติการทำงานให้ครบอย่างน้อย 5 ปี เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา)

สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

http://admission.swu.ac.th/ และ http://grad.swu.ac.th/

**ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาลัยศรีนครินทร  เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ทุกประการแล้วจึงสมัคร หากตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสินในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้เงินคืน สำหรับเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 180,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาคามหลักสูตรจนจบการศึกษา อย่างน้อย 3 ภาคเรียน และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

วันเวลาและสถานที่เรียน

เวลาเรีบนคือ วันศุกร์  เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 09.00-21.00 น.ที่ มศว อาคารตึก 11,14 และอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
Share Button