โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการ”สถานการณ์จำลองโลกธุรกิจ” MBA รุ่นที่ 17 (นอกเวลาราชการ)

เปิดอ่าน 453 views
Share Button