โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับสมัครนิสิตใหม่ MBA รุ่น19 ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดอ่าน 11,412 views

banner m60

 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน ทางโครงการ MBA จะเปิดรับสมัครเป็น วันที่ 11 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา2560 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://admission.swu.ac.th และ http://grad.swu.ac.th

การรับสมัคร

1. ระยะเวลาการศึกษา
– ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา
และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
2. วิชาเอกที่เปิดรับ
– วิชาเอกการจัดการ ในเวลาราชการ 30 คน และนอกเวลาราชการ 50 คน
– วิชาเอกการตลาด ในเวลาราชการ 30 คน และนอกเวลาราชการ 50 คน
3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอกการตลาด
1. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับ
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา และต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน
2. ผู้สมัครในเวลาราชการ ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน
3. ผู้สมัครนอกเวลาราชการ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานทั้งก่อน
หรือหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
4. การสอบคัดเลือก
วิชาเอกการจัดการ-วิชาเอกการตลาด
– สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขาวิชาเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษแนว TOEFL และ
GMAT และความรู้ทั่วไปทางบริหารธุรกิจ
– สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
5. ระยะเวลาการรับสมััคร

6. เวลาเรียน
ในเวลาราชการ จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
นอกเวลาราชการ จัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และ
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 19.00 น.
7. เปิดการเรียน
เดือนสิงหาคม 2560

Share Button