ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน จัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

เปิดอ่าน 767 views

img_727

 

 

 

 

 

 

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชข จัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 17 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพื้นที่และพัฒนาร่วมกับชุมชนในการพัฒนาต่อยอดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และเกิดแรงบันดาลใจในการมีจิตอาสา สำนึกรับใช้สังคม ตามเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัย
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ASCSWU และ http://goo.gl/uh4QMQ

Share Button