ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

slide

ตุลาคม

25

2018

เรียน บัณฑิต MBA ทุกท่าน

เรียน บัณฑิต MBA ทุกท่าน โครงการฯ ขอความอนุเคราะห์ บัณฑิตใหม่ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับปริญญา และกรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำ ได้ที่ http://commencement2.swu.ac.th/dip_register_login.php ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายชื่อบัณฑิตสาขาการตลาด รายชื่อบัณฑิตสาขาการจัดการ