ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

slide

มีนาคม

13

2020

ประกาศรายชื่อ และรายวิชาที่ออก ในการสอบประมวล 2/2562 (สำหรับนิสิต

รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 » หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการตลาด <คลิ๊ก> » หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการจัดการ <คลิ๊ก> รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 » หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการตลาด <คลิ๊ก> » หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ <คลิ๊ก> *** ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบประมวลความรู้ <คลิ๊ก>***