ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

slide

กุมภาพันธ์

23

2021

กุมภาพันธ์

17

2021

สอบข้อเขียน ณ อาคาร 14 ชั้น

แจ้งผู้สมัครทราบห้องสอบข้อเขียน – สอบข้อเขียน ณ อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 14-204 เวลา 9.00-12.00 น. – สอบสัมภาษณ์ เริ่มรายงานตัวสอบ เวลา 13.00 น. (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในห้องสอบข้อเขียน)

พฤศจิกายน

13

2020

พฤศจิกายน

12

2020

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ✅สถานที่รายงานตัว ลานใต้อาคารต้นแบบฉันทะศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ✅สถานที่ฝึกซ้อม ชั้น 4 อาคารต้นแบบฉันทะศึกษา (โรงพลศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ‼️เนื่องจาก หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร ทำการปรับปรุงไม่เรียบร้อย‼️  

ตุลาคม

16

2020

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่เว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หากพบปัญหาการขึ้นทะเบียน ติดต่อ https://www.facebook.com/SWUComputerCenter