ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

slide

กุมภาพันธ์

6

2019

ประกาศเปลี่ยนวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา

ประกาศเปลี่ยนวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนี้ จากเดิม สอบในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2562

มกราคม

7

2019

ประชาสัมพันธ์โครงการ U Power Digital Idea

U Power Digital Idea Challenge จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) โดยได้ตระหนักถึง การประยุกต์การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อทำโจทย์แผนการตลาดของสินค้าและบริการ จากหลายหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษา วางแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลและความสำเร็จของแผน พร้อมการปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน DE (2)  ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (5) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2562 – พฤษภาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัฐพงศ์ ประสาทเงิน หมายเลข 02-661-7750 ต่อ 217 หรือ 084-707-0993 อีเมลRatthapong@absolutealliances.com

ตุลาคม

25

2018

เรียน บัณฑิต MBA ทุกท่าน

เรียน บัณฑิต MBA ทุกท่าน โครงการฯ ขอความอนุเคราะห์ บัณฑิตใหม่ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับปริญญา และกรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำ ได้ที่ http://commencement2.swu.ac.th/dip_register_login.php ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายชื่อบัณฑิตสาขาการตลาด รายชื่อบัณฑิตสาขาการจัดการ