โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

slide

สิงหาคม

10

2018

โครงกำรสร้ำงเสริมจริยธรรมและปรับพฤติกรรมพื้นฐำนสู่ควำมเป็นหนึ่ง นิสิตหลักสตูรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต รุ่นที่ 20 ระหว่ำงวันที่

โครงกำรสร้ำงเสริมจริยธรรมและปรับพฤติกรรมพื้นฐำนสู่ควำมเป็นหนึ่ง นิสิตหลักสตูรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต รุ่นที่ 20 ระหว่ำงวันที่ 18-19  สิงหำคม 2561 1008610-18-19

มิถุนายน

26

2018

สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียน 3 ปีการศึกษา 2560

สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียน 3 ปีการศึกษา 2560 - รายชื่อนิสิตสอบวิชาเอกการจัดการ   - รายชื่อนิสิตสอบวิชาเอกการจัดการ - รายชื่อนิสิตสอบวิชาแกน วิชาเอกการจัดการ-วิชาเอกการตลาด