ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

slide

ตุลาคม

4

2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ภาคเรียนที่ 1 / 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ภาคเรียนที่ 1 / 2564 ☑️ระดับปริญญาโท ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://bit.ly/3C9HSdE ลงทะเบียนเพื่อเข้าทดสอบระบบเสมือนจริง ระดับปริญญาโท ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 (ต้องลงทะเบียนทุกคน ‼️) ทาง : https://forms.gle/5bjE1sxGoqes7X8L8 ภายในวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. ⏰

สิงหาคม

21

2021

เอกสารประกอบโครงการปฐมนิเทศ MBA รุ่นที่ 23

เอกสารประกอบโครงการปฐมนิเทศ รุ่นที่ 23  – กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ รุ่นที่ 23 <<Click>>  – POWER POINT ประกอบคำบรรยายโครงการปฐมนิเทศ รุ่นที่ 23 <<Click>>   ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2564  – ตารางสอน MBA การจัดการ นอกเวลาราชการ <<Click>>  – ตารางสอน MBA การจัดการ ในเวลาราชการ <<Click>>  – ตารางสอน MBA การตลาด นอกเวลาราชการ <<Click>>  – ตารางสอน MBA การตลาด ในเวลาราชการ <<Click>>  

สิงหาคม

15

2021

แจ้งนิสิต MBA ทราบเรื่องช่องทางการส่งเอกสารต่าง

แจ้งนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เรื่องการส่ง บว ต่างๆ ให้ ประธานหลักสูตร กับคณบดี ลงนามขออนุมัติสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สามารถส่งช่องทาง swumba@g.swu.ac.th

กรกฎาคม

23

2021

ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขอแจ้งให้นิสิตชั้นปีที่ 1

ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขอแจ้งให้นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 23 (ตามรายชื่อดังแนบ)  - MBA นอกเวลาราชการ รุ่นที่ 23 <<คลิ๊ก>> - MBA ในเวลาราชการ รุ่นที่ 23 <<คลิ๊ก>> ดำเนินการกรอกข้อมูลในทะเบียนนิสิต และเข้าร่วม line square 1.แบบฟอร์มทะเบียนนิสิต รุ่นที่ 23 https://forms.gle/yBwffLNAb4mp1Gb48 2.line square “SWU-MBA ปี 2564” คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม

กรกฎาคม

13

2021

บัณฑิตวิทยาลัย ขอความร่วมมือ ‼️ นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น

บัณฑิตวิทยาลัย ขอความร่วมมือ ‼️ นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 ที่ดำเนินการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งบัญชีธนาคาร ในการดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 % ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/eYASbyH8h8qyVYFe7 ตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2564

กรกฎาคม

9

2021

ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย

ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : Ethical Principle to Research Involving Human Subject” วันเสาร์ที่ 19  มิถุนายน 2564 - ประกาศนียบัตรสาขาการตลาด <<คลิ๊ก>> - ประกาศนียบัตรสาขาการจัดการ <<คลิ๊ก>> หมายเหตุ นิสิตสามารถ print ประกาศนียบัตรเพื่อดำเนินการขอส่งโครงการวิจัยเพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์ได้ และสามารถเข้ามารับประกาศนียบัตรฉบับจริงได้ที่ คุณฌุชมา (จนท.ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ชั้น 9