ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

slide

มีนาคม

3

2021

แจ้งนิสิต MBA ทราบเรื่องช่องทางการส่งเอกสารต่าง

แจ้งนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เรื่องการส่ง บว ต่างๆ ให้ ประธานหลักสูตร กับคณบดี ลงนามขออนุมัติสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สามารถส่งช่องทาง swumba@g.swu.ac.th

กุมภาพันธ์

24

2021

การประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 10

  การประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 10th SMARTS Conference (SMARTS X) วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, จังหวัดชลบุรี Deadline submission: 9 เมษายน 2564 http://smartssociety.com/ https://www.facebook.com/SmartsSociety/

กุมภาพันธ์

23

2021

กุมภาพันธ์

17

2021

สอบข้อเขียน ณ อาคาร 14 ชั้น

แจ้งผู้สมัครทราบห้องสอบข้อเขียน – สอบข้อเขียน ณ อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 14-204 เวลา 9.00-12.00 น. – สอบสัมภาษณ์ เริ่มรายงานตัวสอบ เวลา 13.00 น. (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในห้องสอบข้อเขียน)

พฤศจิกายน

13

2020

พฤศจิกายน

12

2020

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ✅สถานที่รายงานตัว ลานใต้อาคารต้นแบบฉันทะศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ✅สถานที่ฝึกซ้อม ชั้น 4 อาคารต้นแบบฉันทะศึกษา (โรงพลศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ‼️เนื่องจาก หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร ทำการปรับปรุงไม่เรียบร้อย‼️