โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าว

กุมภาพันธ์

8

2018

กำหนดการสอบนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ห้อง 14-204 อาคารเรียนรวม (ไข่ดาว) เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มรายงานตัวตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป การจัดการ ห้อง 11-602 การตลาด ห้อง 11-605 ห้องรอสอบสัมภาษณ์ การจัดการ 11-603

ตุลาคม

19

2017

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา (ภาษาอังฤษ) ระดับปริญญาโท

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา (ภาษาอังฤษ) ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เปลี่ยนแปลงเป็น วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

กุมภาพันธ์

24

2017

โครงการสถานการณ์จำลองทางโลกธุรกิจ (Mba นอกเวลาราชการ รุ่นที่ 17)

โครงการสถานการณ์จำลองทางโลกธุรกิจ (Mba นอกเวลาราชการ รุ่นที่ 17) -วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 17.00-20.00 น.ห้องประชุมประสาท หลักศิลา (11-201) คณะสังคมศาสตร์ -วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-17.30 น. ณ โรงแรมเดอะ โฟร์วิงส์ กรุงเทพ