โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปภาพกิจกรรม

กันยายน

21

2017

โครงการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอบทความปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์ รุ่นที่18

โครงการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอบทความปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์ รุ่นที่18 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

กันยายน

21

2017

โครงการไหว้ครู นิสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการไหว้ครู นิสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ หอประชุมใหญ๋ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ