โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวสารทั่วไป

มกราคม

19

2016

ประกาศบัณฑิต เรื่อง ยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์และปริญญานิพนธ์

ประกาศบัณฑิต เรื่อง ยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์และปริญญานิพนธ์ [Click]

ตุลาคม

21

2015

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ณ วันที่ 7 ตุลาคม

เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งผลประเมินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เรื่อง ยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาเกี่ยวข้องกับการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์และปริญญานิพนธ์  7-10-58grad

ตุลาคม

21

2015

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ณ วันที่ 8 ตุลาคม

1) เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [click] 2) เรื่อง แบบฟอร์มตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ [click] 3) เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบประจำภาค ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 [click]

กุมภาพันธ์

10

2015

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน จัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

            ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชข จัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 17 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพื้นที่และพัฒนาร่วมกับชุมชนในการพัฒนาต่อยอดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และเกิดแรงบันดาลใจในการมีจิตอาสา สำนึกรับใช้สังคม ตามเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัย สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ASCSWU และ http://goo.gl/uh4QMQ

กุมภาพันธ์

7

2015

กองกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

กองกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต   กองกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต : การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การพัฒนาศักยภาพของนิสิตในบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ นโยบาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม แนวทางในการให้คำปรึกษาแก่นิสิต ตลอดจนเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานิสิตในด้านการจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพต่อไป โดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ทุกคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา และชมรม เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมกัญญลักษณ์ BC

กุมภาพันธ์

6

2015

มศว สานสัมพันธ์สื่อมวลชน อธิการบดีแจงข่าวใหญ่ในรอบปี

มศว สานสัมพันธ์สื่อมวลชน อธิการบดีแจงข่าวใหญ่ในรอบปี   ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม (มศว) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรพงษ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อินจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ผู้กำกับดูแลการบริหารงานของศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ร่วมด้วยบุคลากร จัดโครงการ SWU Thank you Press 2015 GIVE-TAKE and HAPPY ซึ่งจัดขึ้นทุกปีเพื่อขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ