โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวสารทั่วไป

มิถุนายน

26

2018

สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียน 3 ปีการศึกษา 2560

สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียน 3 ปีการศึกษา 2560 - รายชื่อนิสิตสอบวิชาเอกการจัดการ   - รายชื่อนิสิตสอบวิชาเอกการจัดการ - รายชื่อนิสิตสอบวิชาแกน วิชาเอกการจัดการ-วิชาเอกการตลาด

มิถุนายน

12

2018

โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ i-Thesis ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่

โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ i-Thesis ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 

พฤษภาคม

28

2018

สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต สถิติการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต สถิติการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายจ้างของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 129 คน (ตามรายชื่อดังแนบ) ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต ขอให้นายจ้างกรอกข้อมูลผ่าน QR CODE หรือ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้บัณฑิต https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuI4uOrs7isZPqqEx0fT7z4gF24pPU7BCsoz8QnfECkYao0A/viewform เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไปยังที่อยู่ หรือ อีเมล์ของนายจ้าง เพื่อสามารถเข้าระบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป รายชื่อดังแนบ รายชื่อผู้ใช้บัณฑิต – การจัดการ (คลิ๊ก)

พฤษภาคม

28

2018

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2-2560

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2-2560 หมวดวิชาแกน 1. การสอบประมวลความรู้  หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการตลาด (คลิ๊ก) 2. การสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการจัดการ (คลิ๊ก)  หมวดวิชาเอก 1. การสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการตลาด (คลิ๊ก) 2. การสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ (คลิ๊ก)