โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวสารทั่วไป

สิงหาคม

22

2018

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 / 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 หากนิสิตได้ดำเนินการยื่นจบปีการศึกษา 3 / 2560 แต่ไม่มีรายชื่อปรากฏให้ติดต่อกลับทางบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 หรือติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 12435 หรือ 12429

มิถุนายน

26

2018

สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียน 3 ปีการศึกษา 2560

สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียน 3 ปีการศึกษา 2560 - รายชื่อนิสิตสอบวิชาเอกการจัดการ   - รายชื่อนิสิตสอบวิชาเอกการจัดการ - รายชื่อนิสิตสอบวิชาแกน วิชาเอกการจัดการ-วิชาเอกการตลาด

มิถุนายน

12

2018

โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ i-Thesis ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่

โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ i-Thesis ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4