ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวสารทั่วไป

สิงหาคม

2

2019

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 3/2561

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 3/2561   ประกาศผลสอบ3/2561 สาขาวิชาการตลาด ประกาศผลสอบ3/2561 สาขาวิชาการจัดการ รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาเอกการตลาด รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาแกนการตลาด รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาแกนการจัดการ

กรกฎาคม

8

2019

ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA และ X-MBA)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   MBA X-MBA

กรกฎาคม

2

2019

สอบประมวลความรู้ เทอม 3/2562

สอบประมวลความรู้ เทอม 3/61 หมวดวิชาเอก   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชา การจัดการ   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชา การตลาด   หมวดวิชาแกน   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน สาขาวิชา การจัดการ   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน สาขาวิชา การตลาด  

พฤษภาคม

12

2019

โครงการสัมมนา Current Issue in Management

โครงการสัมมนา Current Issue in Management and Marketing “เทคนิคการทำวิจัยธุรกิจ” วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา คณะสังคมศาสตร์