ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สิงหาคม

2

2019

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 3/2561

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 3/2561   ประกาศผลสอบ3/2561 สาขาวิชาการตลาด ประกาศผลสอบ3/2561 สาขาวิชาการจัดการ รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาเอกการตลาด รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาแกนการตลาด รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาแกนการจัดการ