ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม

8

2019

ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA และ X-MBA)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   MBA X-MBA

กรกฎาคม

2

2019

สอบประมวลความรู้ เทอม 3/2562

สอบประมวลความรู้ เทอม 3/61 หมวดวิชาเอก   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชา การจัดการ   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชา การตลาด   หมวดวิชาแกน   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน สาขาวิชา การจัดการ   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน สาขาวิชา การตลาด  

มิถุนายน

5

2019

ประกาศรายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่านประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่านประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาเอก - รายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่าน (หมวดวิชาเอก_การจัดการ) คลิ๊ก - รายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่าน (หมวดวิชาเอก_การตลาด) คลิ๊ก วิชาแกน - รายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่าน (หมวดวิชาแกน_การจัดการ) คลิ๊ก - รายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่าน (หมวดวิชาแกน_การตลาด) คลิ๊ก