ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม

23

2021

ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขอแจ้งให้นิสิตชั้นปีที่ 1

ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขอแจ้งให้นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 23 (ตามรายชื่อดังแนบ)  - MBA นอกเวลาราชการ รุ่นที่ 23 <<คลิ๊ก>> - MBA ในเวลาราชการ รุ่นที่ 23 <<คลิ๊ก>> ดำเนินการกรอกข้อมูลในทะเบียนนิสิต และเข้าร่วม line square 1.แบบฟอร์มทะเบียนนิสิต รุ่นที่ 23 https://forms.gle/yBwffLNAb4mp1Gb48 2.line square “SWU-MBA ปี 2564” คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม

กรกฎาคม

20

2021

กำหนดการสอบปากเปล่า ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564

มิถุนายน 2564 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม1) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม3) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม4) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม5) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม6) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)   กรกฎาคม 2564 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม1)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม2)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม3)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม4)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม5)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม6)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม7)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)

กรกฎาคม

13

2021

บัณฑิตวิทยาลัย ขอความร่วมมือ ‼️ นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น

บัณฑิตวิทยาลัย ขอความร่วมมือ ‼️ นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 ที่ดำเนินการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งบัญชีธนาคาร ในการดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 % ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/eYASbyH8h8qyVYFe7 ตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2564

กรกฎาคม

9

2021

ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย

ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : Ethical Principle to Research Involving Human Subject” วันเสาร์ที่ 19  มิถุนายน 2564 - ประกาศนียบัตรสาขาการตลาด <<คลิ๊ก>> - ประกาศนียบัตรสาขาการจัดการ <<คลิ๊ก>> หมายเหตุ นิสิตสามารถ print ประกาศนียบัตรเพื่อดำเนินการขอส่งโครงการวิจัยเพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์ได้ และสามารถเข้ามารับประกาศนียบัตรฉบับจริงได้ที่ คุณฌุชมา (จนท.ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ชั้น 9

กรกฎาคม

1

2021

ประกาศห้องรูปแบบการสอบสัมภาษณ์/สอบสัมภาษณ์วิชาการ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคต้น

ประกาศห้องรูปแบบการสอบสัมภาษณ์/สอบสัมภาษณ์วิชาการ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคต้น (รอบที่ 2) วันที่ 3 กรกฎาคม 2564   รายชื่อผู้เข้าสอบ 1. สาขาวิชาเอกการจัดการ <<คลิ๊ก>> 2. สาขาวิชาเอกการตลาด <<คลิ๊ก>>   สอบข้อเขียน : สาขาวิชาเอกการจัดการจัดการ-สาขาวิชาเอการตลาด เวลา 9.00 น.-12.00 น.   เข้าโปรแกรม ZOOM : Join

มิถุนายน

16

2021

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ หมายเหตุ : นิสิตที่สอบไม่ผ่านทางโครงการจะปรกาศรายวิชาที่ต้องสอบ ให้ทราบภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564  

พฤษภาคม

27

2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 12

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ mbasbj@gmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดเตรียมบทความ ได้ที่ http://mba.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/270564.pdf

พฤษภาคม

26

2021

แบบสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

แแบบสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/QBFBpyPn3VwbqYfY7 รบกวนผู้สนใจตอบกลับภายใน 31 พ.ค.64 ไม่เกินเวลา 12.00น.